Feeds:
नोंदी
प्रतिक्रिया

Archive for the ‘शाळा’ Category


सगळ्या शाळांचा पहिला दिवस पार पडला असेल. मला पण माझे शालेय जीवनातील पहिले दिवस आठवले.
मला अगदी नको वाटायचा तो पहिला दिवस. तोच दिवस असं नाही साधारण मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापासून शाळेचे वेध लागायचे. अगदी नको नको व्हायचे.मग भाऊ चिडवायचा “आता शाळा” हे एव्हढं बोलून सुध्धा पोटात धस्स व्हायचे.

का कुणास ठावूक उगाचच भीती वाटायची. कोण असतील नवे शिक्षक? मित्र काय तेच असणार होते ते तरी बरे होते. मग नवीन विषय, नवा अभ्यास असा ब्रह्मराक्षस दिसायचा समोर. मला अभ्यास बिलकुल आवडायचा नाही. मी प्राथमिक शाळेत असताना कोणीतरी सांगितला होतं कि जसा जसा मोठा होशील तसतसा अभ्यास कमी होत जाईल. हे ऐकून मुख्यतः मी शाळेत जायला तयार झालो होतो. पण कसलं काय?

कित्ती वर्ष बाबच पुस्तकांना कव्हर घालून द्यायचे.नव्या वहीत कायम उजवीकडच्या पानावर लिहायला आवडायचे. कारण उजवीकडचा पान उलटलं कि त्या डावीकडच्या पानाखाली तो पुठ्ठा येतो ना, मग अक्षर नीट येत नाही. वहीच्या शेवटच्या पानावर कायम अश्या गिरगोट्या मारलेल्या असायचा. मग ते पान भरला कि असा उलटे येत येत ५/६ पाने गिरगोट्याच  असायच्या.
लहान शाळेत रोज १ पेन्सील लागायची. लिहून नाही काही संपायची,तर टोक करून संपायची.कायम टोकदार पेनसिलिनी लिहायचं असायचं ना. काय ओरडायची आई यावरून. नंतर त्या शिसे टाकायच्या पेन्सील बाजारात आल्या होत्या. त्या तर अगणिक  हरवल्या असतील. आमच्या वर्गात १ मुलगा चांगल्या घरातला होतं तरी पेन्सील,कंपास चोरायचा. एकदा त्याला पाळत ठेवून पकडला होतं नि इतका मारलं होतं कि दुसर्या दिवशी आईला शाळेतच बोलावलं होतं. चौथीतल्या मुलां कडून त्यांनी हे अपेक्षित केले नसेल. पण मज्जा आली होती त्याला मारायला. ४/५ मुलं त्याला व्हिलन समजून मारत होतो.
अशा छोट्या आठवणींवर किती तरी लिहिण्यासारखे आहे. बघू परत कधीतरी वाढवीन पोस्ट.

Read Full Post »